ΛΑΡΙΣΑ : ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) & Υβριδική Τεχνολογία 48V

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 200 Ωρών στην ΤΟΥΟΤΑ Αδάμου ΑΕΒΕ με θέμα " Βελτίωση Προσόντων στις Νέες Τεχνολογίες Επισκευής & Συντήρησης Αυτοκινήτων "


Σεμινάριο οργανωμένο μέσω του  ΚΕΚ ΔΥΜΑΜΙΚΗ

Στην έδρα της εταιρίας ΑΔΑΜΟΣ ΑΕΒΕ 

Σχόλια