ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΛΑΡΙΣΑ : Πράσινες Δεξιότητες - Κυκλική Οικονομία
Συνολική Διάρκεια Προγράμματος: 80 ώρες
  • Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης 12
  • Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως 48
  • Ώρες Ασύγχρονης 20

Οι επιχειρήσεις, σήμερα, οφείλουν να ακολουθούν καινοτόμα συστήματα και μοντέλα. 
Ένα από αυτά είναι της Κυκλικής Οικονομίας. 
Η μετάβαση από ένα γραμμικό σε ένα κυκλικό μοντέλο κρύβει ευκαιρίες και προκλήσεις. 
Η κυκλικότητα, ωστόσο, επηρεάζει πολλούς τομείς πέρα των επιχειρήσεων, όπως η γεωργία, τα οικοσυστήματα και οι προστατευόμενες περιοχές. 
Το μοντέλο αυτό, επομένως, πρέπει να υιοθετηθεί, τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από την κοινωνία. 
Οι εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα παίζουν καθοριστικό παράγοντα στην κατανόηση της έννοιας της επαναχρησιμοποίησης.

Σχόλια